Juridische mededeling / Privacybeleid

Wettelijke waarschuwing


ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBPAGINA / ONLINE WINKEL VAN Hexabrand S.L (hexabrand.be)

Identificatiegegevens:

In overeenstemming met de informatieplicht vervat in artikel 10 van Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt de volgende informatie hieronder weergegeven: het bedrijf dat eigenaar is van het webdomein is Hexabrand SLU, met adres voor deze doeleinden op C / Mogoda 1, lokaal 4-5 van Barberá del Vallés (Barcelona) met NIF B-66885054. E-mailadres voor contact: info@hexabrand.com


Gebruiker:

De toegang tot en/of het gebruik van dit portaal van www.hexabrand.be of schrijft de toestand van GEBRUIKER toe, die van genoemde toegang en/of gebruik de hier vermelde algemene gebruiksvoorwaarden accepteert. De bovengenoemde Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de Algemene Contractvoorwaarden die in hun geval verplicht zijn.

 

Gebruik van de website:

www.hexabrand.be bieden toegang tot een groot aantal informatie, diensten, programma's of gegevens (hierna "de inhoud") op internet die toebehoren aan Hexabrand SLU web of zijn licentiegevers waartoe de GEBRUIKER toegang kan hebben. De GEBRUIKER is verantwoordelijk voor het gebruik van de portal. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot de registratie die nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde diensten of inhoud. Bij genoemde registratie is de GEBRUIKER verantwoordelijk voor het verstrekken van waarheidsgetrouwe en rechtmatige informatie. Als gevolg van deze registratie kan de GEBRUIKER een wachtwoord krijgen waarvoor hij verantwoordelijk is en zich ertoe verbindt dit zorgvuldig en vertrouwelijk te gebruiken. De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten (zoals chatdiensten, discussieforums of nieuwsgroepen) die Hexabrand SLU aanbiedt via haar portaal en met een enenunciatief maar niet beperkend karakter, deze niet te gebruiken om (ik) deel te nemen aan illegale activiteiten, illegaal of in strijd met de goede trouw en de openbare orde; (II) inhoud of propaganda van racistische, xenofobe, pornografisch-illegale aard te verspreiden, terrorisme te bepleiten of mensenrechten te schenden; (III) schade toebrengen aan de fysieke en logische systemen van Hexabrand S.L.U, haar leveranciers of derden, computervirussen of andere fysieke of logische systemen introduceren of verspreiden die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken; (IV) proberen toegang te krijgen tot en, waar nodig, de e-mailaccounts van andere gebruikers te gebruiken en hun berichten te wijzigen of te manipuleren. Hexabrand SLU behoudt zich het recht voor om al die opmerkingen en bijdragen in te trekken die het respect voor de waardigheid van de persoon schenden, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch zijn, die de jeugd of de kindertijd, de orde of de openbare veiligheid bedreigen of die naar zijn mening niet geschikt voor publicatie. In ieder geval is Hexabrand S.L.U niet verantwoordelijk voor de meningen van gebruikers via forums, chats of andere participatietools.

Gegevensbescherming (Privacybeleid).

Hexabrand S.L.U voldoet aan de richtlijnen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, Koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, dat de voorschriften voor de ontwikkeling van de organieke wet en andere te allen tijde geldende voorschriften goedkeurt , en zorgt voor het juiste gebruik en de juiste behandeling van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. Om dit te doen, zal het, samen met elk formulier voor het verzamelen van persoonsgegevens, in de diensten die de gebruiker kan aanvragen bij Hexabrand S.L.U, de gebruiker informeren over het bestaan ​​en de aanvaarding van de specifieke voorwaarden voor de verwerking van hun gegevens in elk geval, en hen informeren van de verantwoordelijkheid van het aangemaakte bestand, het adres van de verantwoordelijke, de mogelijkheid om hun recht van toegang, rectificatie, annulering of verzet uit te oefenen, het doel van de behandeling en de mededeling van gegevens aan derden, indien van toepassing. Evenzo informeert Hexabrand S.L.U dat het voldoet aan Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en zal te allen tijde uw toestemming vragen voor de verwerking van uw e-mail voor commerciële doeleinden.

 

Intellectuele en industriële eigendom:

Hexabrand S.L.U is zelf of als rechtverkrijgende eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, evenals de daarin opgenomen elementen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; handelsmerken of logo's, kleurencombinaties, structuur en ontwerp, selectie van gebruikte materialen, computerprogramma's die nodig zijn voor hun werking, toegang en gebruik, enz.), eigendom van Hexabrand SLU of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. Op grond van de bepalingen van de artikelen 8 en 32.1, tweede lid, van de Wet op de Intellectuele Eigendom, de reproductie, verspreiding en openbare communicatie, inclusief de wijze van beschikbaarstelling, van de gehele of een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden , in welke vorm dan ook en met welke technische middelen dan ook, zonder de toestemming van Hexabrand SL
De GEBRUIKER verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van Hexabrand SLU te respecteren.U kunt de elementen van het portaal bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op een ander fysiek medium zolang het is uniek en exclusief, voor uw persoonlijk en privégebruik. De GEBRUIKER dient zich te onthouden van het verwijderen, wijzigen, ontwijken of manipuleren van enig beveiligingsapparaat of beveiligingssysteem dat is geïnstalleerd op de pagina's van Hexabrand S.L.U.

 

Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid:

Hexabrand S.L.U is in geen geval verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die bijvoorbeeld kan leiden tot: fouten of weglatingen in de inhoud, het niet beschikbaar zijn van de portal of de overdracht van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud , ondanks het feit dat alle noodzakelijke technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen.

Wijzigingen:

Hexabrand S.L.U behoudt zich het recht voor om de door haar gepast geachte wijzigingen aan te brengen in haar portaal zonder voorafgaande kennisgeving, en kan zowel de inhoud en diensten die via het portaal worden aangeboden als de manier waarop ze worden gepresenteerd of gelokaliseerd op uw portaal, wijzigen, verwijderen of toevoegen.

Links:

In het geval dat er namens het domein links of hyperlinks naar andere internetsites zijn gemaakt,
Hexabrand S.L zal geen enkele vorm van controle uitoefenen over genoemde sites en inhoud.
Hexabrand SL aanvaardt in geen geval enige verantwoordelijkheid voor de inhoud van een link die behoort tot een website van een derde partij, noch garandeert het de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, breedte, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en grondwettigheid van enig materiaal of informatie in een van de genoemde hyperlinks of andere internetsites. Evenzo zal het opnemen van deze externe verbindingen geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten impliceren.

Recht van uitsluiting:

Hexabrand S.L.U behoudt zich het recht voor om op eigen verzoek of van een derde de toegang tot het portaal en/of de aangeboden diensten zonder voorafgaande kennisgeving te ontzeggen of in te trekken aan die gebruikers die zich niet aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden houden.

Algemeenheden:

Hexabrand S.L.U zal de schending van deze voorwaarden en elk oneigenlijk gebruik van zijn portaal nastreven door alle burgerlijke en strafrechtelijke acties uit te voeren die volgens de wet daarmee overeenkomen.

Wijziging van deze voorwaarden en duur:
Hexabrand S.L.U kan de hier vastgestelde voorwaarden op elk moment wijzigen en naar behoren worden gepubliceerd zoals ze hier worden weergegeven. De geldigheid van de bovengenoemde voorwaarden is gebaseerd op hun blootstelling en blijft van kracht totdat ze worden gewijzigd door andere naar behoren gepubliceerde voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie:
De relatie tussen Hexabrand S.L.U en de GEBRUIKER wordt beheerst door de huidige Spaanse regelgeving en elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de stad Barcelona.

 

PRIVACYBELEID.

----

SECTIE 1 - WAT DOEN WIJ MET UW INFORMATIE?

Wanneer u iets in onze winkel koopt, als onderdeel van het koop- en verkoopproces, verzamelen we de persoonlijke informatie die u ons geeft, zoals uw naam, fysiek adres en e-mailadres.
Wanneer u door onze winkel bladert, ontvangen we ook automatisch het IP-adres (Internet Protocol) van uw computer om ons informatie te verstrekken die ons helpt uw ​​browser en besturingssysteem te begrijpen.
E-mailmarketing (indien van toepassing): met uw toestemming kunnen we u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

SECTIE 2 - TOESTEMMING

Hoe krijg je mijn toestemming?
Wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt om een ​​transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te regelen of een aankoop te retourneren, impliceren we dat u ons toestaat deze alleen voor die specifieke reden te verzamelen en te gebruiken.
Als we om een ​​secundaire reden om uw persoonlijke gegevens vragen, zoals marketing, zullen we rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen of u de mogelijkheid geven om nee te zeggen.

Hoe trek ik mijn toestemming in?
Als u toch van gedachten verandert, kunt u uw toestemming voor het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw informatie op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via info@hexabrand.com of door uw verzoek per post te sturen naar:
Hexabrand S.L
C / Mogoda 1, Local 4-5 Barberá del Vallés 08210, Barcelona. Spanje

SECTIE 3 - OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE

We kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven als we hiertoe wettelijk verplicht zijn of als u onze "Servicevoorwaarden" schendt.

SECTIE 4 - WINKELEN (ONLINE WINKEL)

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.
Uw gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Shopify-applicatie van Shopify. Ze slaan uw gegevens op een beveiligde server achter een firewall op.

Betaling:
Als u een directe betalingsgateway selecteert om uw aankoop te voltooien, slaat Shopify uw creditcardgegevens op. Het is versleuteld via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Uw aankooptransactiegegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is om uw aankooptransactie te voltooien. Eenmaal voltooid, wordt de aankooptransactie-informatie verwijderd.
Alle directe betalingsgateways voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS, beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken zoals Visa, Mastercard, American Express en Discover.
PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders te garanderen.
Voor meer informatie kunt u ook de Servicevoorwaarden van Shopify (https://www.shopify.com/legal/terms) of de Privacyverklaring (https://www.shopify.com/legal/privacy) lezen

SECTIE 5 - DIENSTEN VAN DERDEN

Over het algemeen zullen de door ons gebruikte externe leveranciers uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en vrijgeven voor zover dit nodig is om hen in staat te stellen de diensten die zij aan ons leveren uit te voeren.
Bepaalde externe serviceproviders, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor uw aankoopgerelateerde transacties.
Voor deze providers raden we u aan hun privacybeleid te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonlijke gegevens door deze providers worden behandeld.
Houd er in het bijzonder rekening mee dat bepaalde providers zich in een ander rechtsgebied dan u of ons kunnen bevinden of faciliteiten hebben. Daarom, als u besluit om door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een externe dienstverlener betrokken zijn, kan uw informatie onderworpen zijn aan de wetten van het rechtsgebied waarin die dienstverlener of zijn faciliteiten zich bevinden.
Als u zich bijvoorbeeld in Canada bevindt en uw transactie wordt verwerkt door een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kunnen uw persoonlijke gegevens die worden gebruikt om die transactie te voltooien, onderhevig zijn aan openbaarmaking volgens de Amerikaanse wetgeving, inclusief de Patriot Act.
Zodra u onze winkelwebsite verlaat of wordt omgeleid naar een website of app van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit privacybeleid of de servicevoorwaarden van onze website.

Links
Door op de links in onze winkel te klikken, wordt u mogelijk weggeleid van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en we raden u aan hun privacyverklaringen te lezen.

SECTIE 6 - VEILIGHEID

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaan, misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd worden.
Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL) en opgeslagen met AES-256-codering. Hoewel geen enkele transmissiemethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen we alle PCI-DSS-vereisten en implementeren we andere algemeen aanvaarde industriestandaarden.

SECTIE 7 - COOKIES

Hier is een lijst met cookies die we gebruiken. We hebben ze hier opgenomen, zodat u kunt kiezen of u cookies wilt uitschakelen.
_session_id, uniek token, sessional, stelt Shopify in staat informatie over uw sessie op te slaan (verwijzer, bestemmingspagina, enz.).
_shopify_visit, er worden geen gegevens bewaard, Aanhoudend gedurende 30 minuten sinds het laatste bezoek, Gebruikt door de interne statistiekentracker van onze websiteprovider om het aantal bezoeken te registreren
_shopify_uniq, zonder opgeslagen gegevens, verloopt om middernacht (ten opzichte van de bezoeker) van de volgende dag. Telt het aantal bezoeken aan een winkel door een enkele klant.
Winkelwagen, uniek token, 2 weken houdbaar, Slaat informatie op over de inhoud van uw winkelwagen.
_secure_session_id, uniek token, sessie
Storefront_digest, unique token, undefined Als de winkel een wachtwoord heeft, wordt dit gebruikt om te bepalen of de huidige bezoeker toegang heeft.

 

SECTIE 8 - OUDERDOM

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om een ​​van de uw minderjarigen ten laste om deze site te gebruiken.

SECTIE 9 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus u dient het regelmatig te bekijken. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we u hier op de hoogte stellen dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden we dat eventueel gebruiken en/of bekendmaken.

Als onze winkel wordt overgenomen of samengevoegd met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.

VRAGEN EN CONTACTGEGEVENS.

Als u: toegang wilt tot, correctie, wijziging of verwijdering van persoonlijke informatie die we over u hebben, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact op met onze Privacy Compliance Officer via info@hexabrand.com of per post naar

Hexabrand S.L
[Re: verantwoordelijk voor privacynaleving]
C / Mogoda 1, Local 4-5 Barberá del Vallés 08210 Barcelona